FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LLEIDA VISUAL ART

29 OCTUBRE / 9 NOVEMBRE 2020

El nou certamen aspira a fomentar l'accés del públic al cinema i l'audiovisual com un art i un vehicle de comunicaciói a convertir-se en un referent del talent emergent en l'àmbit audiovisual, apostant pels nous formats i llenguatges i amb el compromís de fer transversals els continguts de l'agenda 20-30 de Nacions Unides pel desenvolupament sostenible i tots aquells que ens conecten amb els nostres temps.

 

El festival s'articula en tres gran seccions que són en sí mateixes propostes independents i complementàries alhora: Cinemes del Món, Cinefutur i Som Cinema.

 

El Festival Internacional de Cinema de Lleida, Visual Art tindrà la seva versió online, utilitzant una plataforma gestionada per una empresa de LLeida: ScreenBox icom a seus els cinemes ScreenBox,CaixaForum, IEI, la UdL, la Biblioteca de Lleida, els Museus Morera i La Panera i llibreries de la ciutat.

 

Aquest és un festival que aposta per fidelitzar el seu públic amb un creixement sostingut i amb projecció de futur, aprofitant l'oportunitat d'una finestra que uneixi l'art del cinema amb la resta d'arts visuals i els nous formats, aprofitant les avantatges que ofereixen la tecnologia i la capacitat d'innovació dels joves talents de tot el món.

El nuevo certamen aspira a fomentar el acceso del público al cine y el audiovisual como un arte y un vehículo de comunicaciói a convertirse en un referente del talento emergente en el ámbito audiovisual, apostando por los nuevos formatos y lenguajes y con el compromiso de hacer transversales los contenidos de la agenda 20-30 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y todos aquellos que nos conectan con nuestros tiempos.

 

El festival se articula en tres grandes secciones que son en sí mismas propuestas independientes y complementarias a la vez: Cines del Mundo, Cinefutur y Somos Cine. El Festival Internacional de Cine de Lleida, Visual Art tendrá su versión online, utilizando una plataforma gestionada por una empresa de LLeida: ScreenBox ycomo suyos los cines ScreenBox, CaixaForum, IEI, la UdL, la Biblioteca de Lleida, los Museos Morera y la Panera y librerías de la ciudad.

 

Este es un festival que apuesta por fidelizar a su público con un crecimiento sostenido y con proyección de futuro, aprovechando la oportunidad de una ventana que una el arte del cine con el resto de artes visuales y los nuevos formatos, aprovechando las ventajas que ofrecen la tecnología y la capacidad de innovación de los jóvenes talentos de todo el mundo.

The new event aims to promote public access to cinema and audiovisual as an art and a vehicle of communication to become a benchmark of emerging talent in the audiovisual field, betting on new formats and languages ​​and with the commitment to make the contents of the 20-30 agenda of the United Nations for sustainable development and all those that connect us with our times transversal.

 

The festival is divided into three major sections that are in themselves independent and complementary proposals at the same time: Cinemas del Món, Cinefutur and Som Cinema. The Lleida International Film Festival, Visual Art will have its online version, using a platform managed by a Lleida company: ScreenBox and its headquarters are the ScreenBox cinemas, CaixaForum, IEI, the UdL, the Lleida Library, the Morera Museums and La Panera and the city's bookshops.

 

This is a festival that aims to retain its audience with sustained growth and future projection, taking advantage of the opportunity of a window that unites the art of cinema with other visual arts and new formats, taking advantage of the advantages offered by technology and the capacity for innovation of young talents around the world.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LLEIDA VISUAL ART

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LLEIDA VISUAL ART

© 2020 VISUAL ART FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE LLEIDA
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE COOKIES